Hvad er hæleri, og hvad er straffen?

Hæleri er helt kort fortalt handel med ting, som nogen har stjålet. Så hvis du køber noget, en anden har stjålet, er du faktisk hæler.

Du undgår ikke at blive hæler, bare fordi du lader være med at spørge, hvor varen kommer fra. Varen behøver heller ikke at være mange penge værd.

Lov og straf om hæleri

Ifølge straffeloven kan du blive straffet for hæleri, hvis du vidste eller burde have vidst, at den købte genstand er stjålet.

Hvad er straffen for hæleri?

Køb af stjålne varer kan straffes med store bøder eller fængsel i op til halvandet år. I de allergroveste tilfælde af hæleri kan man blive straffet med op til seks års fængsel.

Ligesom ved andre kriminelle handlinger afhænger straffen af intentionerne bag handlingen. Den, som er systematisk hæler, bliver straffet strengere. Det kan fx være en person, som direkte bestiller en vare hos en tyv.

God tro

Hvis du har handlet i god tro, kan du ikke blive straffet, men du mister stadig dine varer, uden at få dine penge igen. God tro er, hvis du har gjort, hvad enhver fornuftig borger ville have gjort for at sikre sig, at det er en lovlig handel, du indgår.

Det er vanskeligt at sige, hvornår du er i god tro, fordi det netop afhænger af den konkrete situation. Der er forskel på, om du køber brugt babytøj eller dyre designermøbler. Jo dyrere genstanden er, jo mere bør du sikre dig.

En god tommelfingerregel er dog, at du er i god tro, hvis du kan dokumentere, hvad du har købt, og hvem du har købt genstanden af. Det kan du ved at betale med Mobile Pay og købe af en Nem-Id-valideret person. Derudover er det et godt supplement at få en kvittering eller et købsbevis med navn og adresse.

Straffeloven og hæleri

Straffeloven § 303

”Den, som udviser grov uagtsomhed ved at tilforhandle sig eller på anden lignende måde modtage ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år”.

Straffeloven § 290

”For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a.

Stk. 2: Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3: Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester”.